První třída – děti s kombinovaným postižením

Třída Motýlci - děti s kombinovaným postižením

Včeličky

Max. počet dětí: 8

Charakteristika zařazených dětí:

 • Věk: 3 – 7 let
 • Ve třídě jsou zařazeny děti s autismem a s kombinovaným postižením. Při kombinaci postižení se jedná především o těžší formy mentálního postižení ve spojení se somatickým (tělesným) či senzorickým postižením (zrakovým, sluchovým) anebo s ADHD.

  Třída Motýlek - děti s kombinovaným postižením

Personální obsazení třídy:

Ve třídě pracují souběžně 3 pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací.

  Organizace vzdělávání:

  Třídní vzdělávací program 1. třídy Postavíme domeček, kdo v něm bude bydlet, zahrnuje celistvý systém poznatků uzpůsobený dětem dle jejich možností a potřeb. Je rozpracován do 4 tematických celků.

  Nabídka vzdělávacích aktivit:

  Dětem denně připravujeme vzdělávací činnosti, upřednostňujeme učení na základě prožitku a vlastních zkušeností. Během týdne jsou realizovány tyto vzdělávací aktivity:

  • Komunitní kruh (vítání, povídání, sdílení zážitků),
  • Pohybové aktivity (prováděné v prostředí třídy i venku),
  • Hudební výchova (písničky, hra na tělo, rytmizování),
  • Tematicky zaměřené zaměstnání (polytechnická výchova se zaměřením na rozvoj manipulačních a rozumových dovedností, percepčních schopností – pozornost, paměť, porozumění, výtvarné činnosti, grafomotoriku, námětové hry),
  • Doplňkové a další činnosti včetně pedagogických terapií.

  Zaměření:

  Komplexní péče zahrnuje rozvoj rozumových schopností, komunikace, sebeobslužných dovedností, motoriky, příprava dětí k nástupu školní docházky.

  Využívané metody práce:

  • strukturované učení
  • prožitkové učení
  • pedagogika Montessori
  • prvky orofaciální stimulace
  • pedagogické terapie (arteterapie, muzikoterapie, bazální stimulace aj.)