Třetí třída – pro děti s kombinovanými přístupy péče

Třída Zabky - pro děti s kombinovanými přístupy péče

Veverky

Max. počet dětí: 8

Charakteristika zařazených dětí:

 • Věk: 3 – 7 let
 • Do třídy s kombinovanými přístupy péče jsou zařazeny děti s intelektem hraničního pásma až středně těžké mentální retardace v kombinaci s dalším postižením: těžké vady řeči, somatické postižení, smyslové postižení, PAS, autismus, ADHD

Třída Žížalky - děti s poruchou komunikace
<

  Organizace vzdělávání:

  Třídní vzdělávací program 3. třídy OBJEVUJEME SVĚT, je nastaven s ohledem na možnosti a potřeby dětí. Je rozpracován do 4 tematických celků. Cílem je podporovat a rozvíjet komunikační schopnosti u dětí, respektovat určitá specifika řečového projevu, překonávat komunikační obtíže prostřednictvím obrázků, předmětů, symbolů, PC programů, komunikátorů aj. Dále u dětí usilovat o dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti  a rozvíjení prosociálních vztahů.

  Nabídka vzdělávacích aktivit:

  Dětem denně připravujeme vzdělávací činnosti, upřednostňujeme učení na základě prožitku a vlastních zkušeností. Během týdne jsou realizovány tyto vzdělávací aktivity:
  děti s poruchou komunikace

  • Skupinová speciálně pedagogická péče (skupinová logopedie – oromotorická cviční, logopedické říkanky),
  • Komunitní kruh (vítání, povídání, sdílení zážitků),
  • Pohybové aktivity (prováděné v prostředí třídy i venku),
  • Hudební výchova (písničky, hra na tělo, rytmizování),
  • Tematicky zaměřené zaměstnání (polytechnická výchova se zaměřením na rozvoj manipulačních a rozumových dovedností, percepčních schopností – pozornost, paměť, porozumění, výtvarné činnosti, grafomotoriku, námětové hry),
  • Doplňkové a další činnosti včetně pedagogických terapií.

  Zaměření:

  Komplexní péče klade důraz na komunikaci, sociální kontakt a samostatnost dětí, schopnost orientace, sebeobslužných dovedností, přípravu dětí k nástupu školní docházky.

  Využívané metody práce:

  • strukturované učení,
  • prosociální výchova,
  • situační a prožitkové učení,
  • kooperativní učení,
  • pedagogika Montessori,
  • pedagogické terapie (arteterapie, muzikoterapie, bazální stimulace aj.).