Třetí třída – pro děti s kombinovanými přístupy péče

Třída Zabky - pro děti s kombinovanými přístupy péče

Veverky

Max. počet dětí: 8

Charakteristika zařazených dětí:

  • Věk: 3 – 7 let
  • Do třídy s kombinovanými přístupy péče jsou zařazeny děti s intelektem hraničního pásma až středně těžké mentální retardace v kombinaci s dalším postižením: těžké vady řeči, somatické postižení, smyslové postižení, PAS, autismus, ADHD

Třída Žížalky - děti s poruchou komunikace
<

    Organizace vzdělávání:

    Třídní vzdělávací program 3. třídy OBJEVUJEME SVĚT, je nastaven s ohledem na možnosti a potřeby dětí. Je rozpracován do 4 tematických celků. Cílem je podporovat a rozvíjet komunikační schopnosti u dětí, respektovat určitá specifika řečového projevu, překonávat komunikační obtíže prostřednictvím obrázků, předmětů, symbolů, PC programů, komunikátorů aj. Dále u dětí usilovat o dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti  a rozvíjení prosociálních vztahů.

    Nabídka vzdělávacích aktivit:

    Dětem denně připravujeme vzdělávací činnosti, upřednostňujeme učení na základě prožitku a vlastních zkušeností. Během týdne jsou realizovány tyto vzdělávací aktivity:
    děti s poruchou komunikace

    • Skupinová speciálně pedagogická péče (skupinová logopedie – oromotorická cviční, logopedické říkanky),
    • Komunitní kruh (vítání, povídání, sdílení zážitků),
    • Pohybové aktivity (prováděné v prostředí třídy i venku),
    • Hudební výchova (písničky, hra na tělo, rytmizování),
    • Tematicky zaměřené zaměstnání (polytechnická výchova se zaměřením na rozvoj manipulačních a rozumových dovedností, percepčních schopností – pozornost, paměť, porozumění, výtvarné činnosti, grafomotoriku, námětové hry),
    • Doplňkové a další činnosti včetně pedagogických terapií.

    Zaměření:

    Komplexní péče klade důraz na komunikaci, sociální kontakt a samostatnost dětí, schopnost orientace, sebeobslužných dovedností, přípravu dětí k nástupu školní docházky.

    Využívané metody práce:

    • strukturované učení,
    • prosociální výchova,
    • situační a prožitkové učení,
    • kooperativní učení,
    • pedagogika Montessori,
    • pedagogické terapie (arteterapie, muzikoterapie, bazální stimulace aj.).