Domů » Dokumenty » GDPR, Cookies

GDPR, Cookies

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov, IČ 25571079 (dále jen „škola“), je soukromým předškolním zařízením pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje pro vedení dokumentace o dětech k účelům: zápis k předškolnímu vzdělávání, vedení školní matriky, zajištění předškolního vzdělávání a činností s tím spojených, a to v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje dětí jsou zpracovávány v rozsahu:
jméno a příjmení; datum narození; rodné číslo; místo trvalého pobytu; státní občanství; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Jako správce osobních údajů zpracovává škola dále osobní údaje pro vedení dokumentace o zaměstnancích k účelům evidence uchazečů o zaměstnání, provádění pracovněprávní a mzdové agendy a vedení účetnictví, v souladu se zákonným plněním povinností zaměstnavatele, stanovených zejména zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se na školu prostřednictvím emailu skolka.klubicko@gmail.com nebo pošty na adresu Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov. Těmito způsoby je možné uplatnit právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty údajů se mohou na školu obracet taktéž v případech údajů zpracovávaných školou na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů a odvolání tohoto souhlasu.

Jmenovaným pověřencem školy pro ochranu osobních údajů je Ing. Jiří Stodůlka, tel. č. 604 912 385, email: stodulkaj@gmail.com. Osobní jednání je možné pouze po předchozí domluvě.

Cookies

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov, IČ 25571079 (dále jen „Škola“, „Školské zařízení“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje uživatele svých webových stránek (dále jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany „Školy“, „Školského zařízení“, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začne uživatel využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich uskutečnil (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies obsahují informace týkající se používání internetu, ale neidentifikují konkrétní osobu. Cookies jako takové nepředstavují riziko pro samotný počítač. V důsledku shromažďování údajů však může obecně docházet ke ztrátě anonymity jednotlivých uživatelů. Vše se samozřejmě odvíjí od toho, jaké informace návštěvník webu sděluje (lze nastavit přímo v zařízení samotným uživatelem).

Soubory cookies obecně pomáhají např.:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • navigace a fungování webových stránek;
  • personalizaci obsahu webových stránek včetně reklamních sdělení.

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Pokud uživatel sdílí dané zařízení s dalšími osobami, pak sdílení nastavení prohlížeče s jinými osobami včetně cookies je pouze na jeho svobodné volbě a jeho zodpovědnosti.

Škola/školské zařízení zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek následující údaje:

  •  cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194), jde o tzv. funkční či technické a relační cookies. Funkční cookies – Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy,
  •  cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. Jde o výkonnostní cookies – pomáhají vylepšovat a zefektivňovat funkce webových stránek sledováním aktivit návštěvníků na nich. Díky výkonnostním cookies si webová stránka dokáže např. zapamatovat v minulosti vybrané předvolby návštěvníka či urychlit zpracování jeho požadavku. K využívání cookies tohoto druhu potřebuje provozovatel webu souhlas subjektu údajů. Bez takového souhlasu nelze výkonnostní cookies využívat.
  • napojení na sociální sítě – vybrané webové stránky používají informační aplikace třetích stran, které umožňují uživateli sdílet obsah webových stránek či jeho názor o těchto stránkách. To se týká případů tlačítek „Sdílet“, „Líbí se mi“ souvisejících se sociálními sítěmi jako „Facebook“, „Google+“, Twitter“, atd. Pokud uživatel využije tyto plug-iny, např. tím, že klikne na tlačítko „Líbí se mi“ nebo tím, že někde zanechá komentář, informace budou přeposlány sociální síti, a publikovány na jeho účtu. Doporučujeme přečíst si politiku ochrany osobních údajů daných sociálních sítí před tím, než uživatel začne tyto sítě aktivně používat.

Škola/školské zařízení nevyužívá a ani nedala pokyn zpracovateli k využívání následujících cookies:

marketingové cookies: tyto cookies používají reklamní společnosti k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro uživatele.

Škola/školské zařízení zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery školy/školského zařízení externími partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si škola/školské zařízení pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

 Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

  • osoby, které pro organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které organizace pro tyto služby využívá (zpracovatelé).