Domů » Vzdělávání v MŠ » Koncepce vzdělávání » Evaluace

Evaluace

„Úsměv trvá chvilku, ale někdy
se na něj vzpomíná celý život.“

autor neznámý

Evaluace, tedy hodnocení pedagogické práce (na úrovni školy a tříd) a autoevaluace, čili sebekontrola pedagogů je nezbytnou součástí pedagogické práce. Evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Musí být smysluplné a užitečné, aby z jejich výsledků bylo možné vyvozovat závěry pro další práci.

 • Autoevaluace je základním a nejdůležitějším článkem hodnotící práce pedagogů. Každý pedagog se denně zamýšlí nad dětmi, průběhem vzdělávání, nad prací vlastní i prací kolegů, nad individuálními vzdělávacími plány, nad tím, co dětem zprostředkoval či nabídl, jak to děti přijaly. Ujasňuje si, co se podařilo, v čem byl úspěšný (a v čem tedy bude pokračovat), stejně tak odhaluje problémy a hledá řešení.
 • Evaluační činnost pedagogů na úrovni tříd zahrnuje zejména vzájemné sdělování poznatků z práce s dětmi, porovnávání náhledů na stejnou situaci (projev, reakci dítěte apod.) a ujednocení výchovně vzdělávacích přístupů, které budou dále uplatňovány.
 • Evaluační činnost pedagogů na úrovni školy probíhá na pedagogických radách. Pro posuzování úspěšnosti své práce si pedagogové kladou stále náročnější kritéria.

Evaluační činnost, zejména pak autoevaluace, motivuje pedagogy ke kontinuálnímu sebevzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. Na základě získaných poznatků poté zavádějí a rozvíjejí ve škole moderní vzdělávací přístupy a metody, upravují a inovují prostředí tříd a pracoven.

Při evaluaci a autoevaluaci pedagogové reflektují tři roviny vzdělávací práce a jejich propojování:

 • Dítě a jeho individualita – předmětem hodnocení je realizace jednotlivých složek individuálního vzdělávacího plánu a úkolů v nich obsažených, včetně doporučení SPC či PPP a vyjádření zákonných zástupců dětí. Intervaly dokumentačního hodnocení:
  • IVP – 2x ročně,
  • Roční zhodnocení – 1x za rok,
 • Třída – předmětem hodnocení je způsob provádění jednotlivých segmentů třídního vzdělávacího programu v průběhu školního roku, sledování souladu s třídním vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem. Intervaly dokumentačního hodnocení:
  • Integrovaný blok – co 3 týdny,
  • Tematický celek – čtvrtletně,
  • Třídní vzdělávací program – 1x ročně, vždy na konci školního roku,
  • Čtvrtletní zpráva o provozu třídy – komplexní zhodnocení vzdělávacích podmínek.
 • Škola – nejdůležitějším úkolem je sledování souladu vlastního ŠVP s RVP PV (týká se obsahu a vlastní realizace). Intervaly dokumentačního hodnocení:
  • Hospitační činnost ve třídách – min. 2x za rok v každé třídě,
  • Výroční zpráva o činnosti školy – 1x ročně, po uplynutí školního roku,
  • Vyhodnocení ŠVP – 1x za 3 roky – po skončení platnosti.