Domů » O nás » Třídy » První třída – děti s kombinovaným postižením

První třída – děti s kombinovaným postižením

Včelička

Včeličky

Max. počet dětí: 8

Charakteristika zařazených dětí:

 • Věk: 3 – 7 let
 • Ve třídě jsou zařazeny děti s autismem a s kombinovaným postižením. Při kombinaci postižení se jedná především o těžší formy mentálního postižení ve spojení se somatickým (tělesným) či senzorickým postižením (zrakovým, sluchovým) anebo s ADHD.

Personální obsazení třídy:

Ve třídě pracují souběžně 3 pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací.

Organizace vzdělávání:

Třídní vzdělávací program 1. třídy zahrnuje celistvý systém poznatků uzpůsobený dětem dle jejich možností a potřeb. Je rozpracován do 4 tematických celků.

Nabídka vzdělávacích aktivit:

Dětem denně připravujeme vzdělávací činnosti, upřednostňujeme učení na základě prožitku a vlastních zkušeností. Během týdne jsou realizovány tyto vzdělávací aktivity:

 • Komunitní kruh (vítání, povídání, sdílení zážitků),
 • Pohybové aktivity (prováděné v prostředí třídy i venku),
 • Hudební výchova (písničky, hra na tělo, rytmizování),
 • Tematicky zaměřené zaměstnání (polytechnická výchova se zaměřením na rozvoj manipulačních a rozumových dovedností, percepčních schopností – pozornost, paměť, porozumění, výtvarné činnosti, grafomotoriku, námětové hry),
 • Doplňkové a další činnosti včetně pedagogických terapií.

Zaměření:

Komplexní péče zahrnuje rozvoj rozumových schopností, komunikace, sebeobslužných dovedností, motoriky, příprava dětí k nástupu školní docházky.

Využívané metody práce:

 • strukturované učení
 • prožitkové učení
 • pedagogika Montessori
 • prvky orofaciální stimulace
 • pedagogické terapie (arteterapie, muzikoterapie, bazální stimulace aj.)