Domů » Vzdělávání v MŠ » Strukturované učení » Strukturované učení v MŠ Klubíčko

Strukturované učení v MŠ Klubíčko

„Štěstí je to jediné, co se zdvojnásobí, když se s ním podělíš.“
(Čínské přísloví)

Metodu strukturovaného učení jsme v naší mateřské škole začali využívat v roce 2002, a to u dětí s autismem. Zpočátku jsme zavedli dětem lišty denního režimu (k orientování v čase) a v prostoru třídy označili stanoviště pro jednotlivé činnosti (k orientaci v prostoru). Postupem času začali pedagogové vytvářet a zavádět strukturované krabicové úkoly. Výsledky práce prokázaly u dětí nejen značný posun v rozvoji orientace, komunikace a rozumových schopností, ale především pozitivnější ladění osobnosti dítěte a větší práceschopnost.

Od roku 2006 je metoda strukturovaného učení zaváděna u všech dětí s autismem a PAS a od roku 2009 je uplatňována také u dětí s poruchou komunikace typu vývojová dysfázie (často v kombinaci s ADHD). V současné době ji využíváme s velmi dobrým efektem také jako podpůrnou metodu při výchově a vzdělávání dětí s poruchami chování, pozornosti a hyperaktivitou (ADHD, ADD, Aspergerův syndrom) při různé úrovni jejich intelektu, včetně nadprůměru.

Čím začít?

Vizuální vnímání a myšlení patří k silným stránkám u většiny lidí s PAS. K slabým patří zejména sluchové vnímání, porozumění slyšenému, sluchová paměť a komunikace. Dobře nastavená vizuální podpora kompenzuje handicap pozornostních a paměťových funkcí. Vizualizace vede rovněž k rozvoji komunikační dovednosti.

Volba úrovně (formy) vizuální podpory závisí na mentální úrovni a schopnosti abstraktního myšlení konkrétního dítěte (od úrovně předmětové, přes fotografie, barevné obrázky, lineatury, piktogramy, až k úrovni písemné).

Míra struktury přímo závisí na individuálních potřebách každého dítěte. Jednoznačné uspořádání prostředí, času a jednotlivých činností umožní dětem lépe se orientovat v čase a prostoru a pružněji reagovat na změny. Strukturou dítě podporujeme všude tam, kde pomoc a podporu potřebuje. Strukturované činnosti musí být dítěti nastaveny adekvátně jeho vývojové úrovni.

Soustava prvků a jejich hmotné ztvárnění

Obecně praktikovaný způsob – náročný na údržbu a spolehlivost

U nás i v zahraničí je systém provozován za pomoci suchého zipu (část s háčky) a kousků různých koberců. Na symboly (trojrozměrné předměty, dřevěné destičky a papírové kartičky, vše v různých velikostech) se nalepují čtverečky suchého zipu, protistranou je smyčkový koberec řezaný kousky. Pro strukturované úkoly se používají nejrůznější lepenkové krabice, které si každý podle potřeby upravuje.

Materiály pro vytváření komponentů systému jsou sice levné a běžně dostupné, ale poněvadž nejsou určeny pro tento účel (nejsou dimenzovány na tak vysokou zátěž a frekvenci používání), rychle pozbývají funkčnost.

Údržba prvků systému v provozuschopném stavu je pracná a časově náročná. Nejčastější poruchou je odpadávání čtverečků suchých zipů ze symbolů, účinná lepidla se hledají obtížně. Často je potřeba na symbolech vyměňovat také opotřebované suché zipy. Výměna již nefunkčních koberců spočívá v odtrhávání původních a řezání nových kusů s opětovným přilepováním. Lepenkové krabice, uzpůsobované pro krabicové úkoly vydrží krátce, vytváření přepážek v nich vyžaduje zručnost, trpělivost, dovednost.

Náš způsob – jednoduchost, spolehlivost, flexibilita, maximální variabilita

Úspěšnost metody strukturovaného učení u dětí na straně jedné a manipulační problémy s prvky struktury na straně druhé, vyvolaly potřebu řešit způsob ovládání. Systém vytvořený v naší škole je jednoduchý, spolehlivý, přehledný, vysoce variabilní a vhodný i pro děti motoricky méně schopné. Je založen na využití magnetické síly, čtyř vybraných pastelových barev, typizovaných krabic a desek. Jednoduchou manipulací lze vytvořit pro každé dítě aktuálně nejpřiléhavější strukturu, individuální krabicové a deskové úkoly.

Modely základních struktur používané v naší škole:

 • „plastová struktura“ – pro plošné struktury (plastové kapsy na magnetické fólii, do nich se zasouvají kartičky
 • „magnetická struktura“ – Skladebná soustava prvků systému strukturovaného učení FOR AUTI® – pro trojrozměrné struktury (magnetická fólie, na kterou se přikládají prvky opatřené magnetem: předměty, dřevěné kartičky)

Pro srovnání:

 • Použitím magnetického systému odpadá potřeba a pracnost neustálé údržby, nedochází k opotřebení systému, jeho funkčnost není časově omezena.
 • Systém je stále čistý upravený, přehledný, všechny prvky jsou trvanlivé, hygienické, skladné.
 • Soustava je velice variabilní, přizpůsobivá na míru každému dítěti, lze s ní dobře a lehce modelovat.
 • Typizované prvky jsou vytvořeny s ohledem na motorické, senzorické a manipulační schopnosti dětí, vyhovují ergonomicky potřebám i možnostem dětí.
 • Využitím typizovaných prvků lze zvýšit výkonnost dítěte – dokáže obsáhnout více informací.

Využitím typizovaných prvků lze zvýšit výkonnost dítěte – dokáže obsáhnout více informací.

 • Barvy jsou voleny cíleně dle odborných poznatků tak, aby se dítě o ně opíralo a dále se podpořily jeho schopnosti.
 • Funkční spolehlivost a propracovanost magnetického systému ve všech ohledech, dovoluje odborníkům a obsluhujícímu personálu věnovat se plně vlastní práci s dítětem a jeho vzdělávacím potřebám, čímž lze u dítěte dosáhnout intenzívnějšího rozvoje.

Režim dne

ve vizualizované formě poskytuje dítěti základní informace o jeho denním programu, umožňuje mu předvídat události v časovém sledu.

K čemu vizualizovaný denní režim slouží?

 • dává dítěti odpověď na otázku KDY
 • pomáhá dítěti v časové orientaci
 • pomáhá dítěti odlišovat jednotlivé aktivity od sebe
 • vede dítě k větší samostatnosti

MŠ Klubíčko – ukázky lišty denního režimu pro děti s různou úrovní

Předmětová úroveň
Předmětová úroveň
Plošná úroveň - fotografie
Plošná úroveň – fotografie
Plošná úroveň - obrázky
Plošná úroveň – obrázky

Struktura prostředí – stanoviště

Struktura prostředí musí být pro dítě přehledná a jasná:

K zvládnutí orientace v prostoru (KDE) a spojení si konkrétních míst (stanovišť) s jednotlivými důležitými činnostmi (CO) vizualizovanými symboly, pomáhá jejich označení (karta pro stanoviště) a vyznačení (příp. ohraničení).

Jak strukturu prostředí (v domácím prostředí, ve škole) správně vytvořit?

 • vyhradit dítěti stabilní místa (stanoviště) pro jednotlivé důležité činnosti během dne (stůl pro individuální práci, stůl jídelní, prostor pro volnou hru, prostor pro odpočinek apod.)
 • výběr míst pro jednotlivá stanoviště vždy předem dobře uvážit, stanoviště pak již dále neměnit
 • vymezené činnosti provádět vždy na stanovištích k tomu určených
 • jasně vymezit hranice stanovišť (pomocí přepážek, paravanů, nábytku, koberců, barevné pásky na podlaze)

MŠ Klubíčko – karty k označení stanovišť pro děti s různou úrovní

Karta pro stanoviště – volací
Karta pro stanoviště – volací
Karta pro stanoviště jednoduchá – foto
Karta pro stanoviště jednoduchá – foto
Karta pro stanoviště jednoduchá – čb lineatura
Karta pro stanoviště jednoduchá – čb lineatura

MŠ Klubíčko – vymezení prostoru stanoviště

Stanoviště Dílna
Stanoviště Dílna
Stanoviště Jídlo
Stanoviště Jídlo
Pracovní stůl pro individuální práci
Pracovní stůl pro individuální práci
Pracovní stůl společný
Pracovní stůl společný

Struktura pracovního místa

Pro individuální práci a později ke zpracovávání školních úkolů je třeba vytvořit dítěti pracovní místo, kde je hned od počátku učíme pracovnímu chování.

Jak má vypadat strukturované pracovní místo (pro individuální či samostatnou činnost) ?

 • Pracovní místo musí obsahovat tři na sebe navazující sektory: místo (zásobník) pro zadané úkoly, prostor ke zpracování úkolů, místo (zásobník) k odkládání hotových úkolů.
 • Rozložení sektorů musí umožňovat systém práce zleva doprava: připravené úkoly > prostor pro zpracování úkolů > splněné úkoly.

MŠ Klubíčko – pracovní stůl pro autisty

Pracovní stůl pro autisty
Pracovní stůl pro autisty

Struktura pracovního programu

Struktura pracovního programu musí vždy akceptovat aktuální dosaženou úroveň dítěte, nikdy nesmí být vyšší, než dítě percepčně, rozumově a motoricky zvládne. Prostřednictvím této struktury dítě dostává informaci o tom, CO a JAK má dělat.

Jaké struktury lze využít pro zadávané úkoly?

 • strukturované krabice,
 • desky na úkoly,
 • zakládací složky,
 • šanony aj.

MŠ Klubíčko – krabice a desky se strukturovanými úkoly

Krabice a desky se strukturovanými úkoly
Krabice a desky se strukturovanými úkoly

Procesuální schémata

Pokud člověk s autismem nezná sám postup pracovní činnosti a nemá k dispozici procesuální schéma, chová se jako člověk, který ztratil paměť.

Procesuální schéma – (postup pracovní činnosti) poskytuje podpůrnou vizualizovanou informaci JAK zadanou činnost (úkol) provést. Rozfázovává činnost na jednotlivé elementární po sobě následující kroky od počátku do konce, přičemž jejich počet je různý (cca 5 – 8 kroků). Po zautomatizování celé činnosti je možné schéma zjednodušit, zkrátit.

Procesuální schémata využíváme např. k nácviku samostatnosti při sebeobsluze (jídlo, mytí rukou, použití WC, oblékání apod.) nebo k nácviku školních činností.

MŠ Klubíčko – ukázky procesuálních schémat

Procesuální schémata - mytí rukou, čištění zubů
Procesuální schémata – mytí rukou, čištění zubů

Symboly

jsou vizualizovanou formou sdělení (informací) o tom, CO bude prováděno – jaká činnost, úkol. (V souvislosti se symbolem CO řeší dítě hned poté otázku KDE, tj. stanoviště kde bude činnost prováděna).

Úroveň symbolů se stanoví pro každé dítě individuálně. Záleží vždy na míře porozumění, mentální úrovni, motorických schopnostech, schopnosti zrakového vnímání a abstraktního myšlení konkrétního dítěte.

Jaké symboly (úroveň) pro dítě zvolit, dle čeho je vybírat?

 • Symboly v trojrozměrné podobě má dítě možnost vnímat multisenzoriálně (více smysly najednou). Zrakové informace jsou podpořeny hmatovými vjemy, jejichž prostřednictvím dítě vnímá tvar symbolu, jeho velikost, barevnost, strukturu povrchu a další vlastnosti použitého materiálu. Dítě si tak symbol lépe zapamatuje, lépe jej identifikuje a spojí si ho s určitou činností.
 • Plošná úroveň symbolů je určena pro děti, které jsou schopny vidění a rozlišování v ploše. Symboly lze ztvárnit v širokém rozmezí náročnosti s ohledem na vizuální a rozumové chápání dítěte a jeho motorické schopnosti k práci s nimi.

MŠ Klubíčko – ukázky symbolů

Symboly trojrozměrné - předměty
Symboly trojrozměrné – předměty
Dřevěné kartičky s foto
Dřevěné kartičky s foto
Barevné obrázky s textem
Barevné obrázky s textem

Pro podporu a rozvoj komunikace u autistických dětí používáme mimo jiné metodiku Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS).

K zhotovování a tisku symbolů a obrázků VOKS používáme PC program BOARDMAKER, který je asi nejrozšířenějším a nejpoužívanějším programem v oblasti alternativní komunikace ve světě. V základní verzi obsahuje cca 4000 barevných symbolů ze všech oblastí, s dalšími dodatky lze počet symbolů rozšířit až na 10 tisíc. Databáze symbolů je přeložena do češtiny, k dispozici je český manuál, menu programu je v angličtině.

Obrázky pro plošné struktury přebíráme z publikace Obrázkový slovníček pro žáky nejen s autismem – autorka Veronika Pelánová.