Domů » O nás » Třídy » Třetí třída – pro děti s kombinovanými přístupy péče

Třetí třída – pro děti s kombinovanými přístupy péče

motýlek

Motýlci

Max. počet dětí: 8

Charakteristika zařazených dětí:

 • Věk: 3 – 7 let
 • Do třídy s kombinovanými přístupy péče jsou zařazeny děti s intelektem hraničního pásma až středně těžké mentální retardace v kombinaci s dalším postižením: těžké vady řeči, somatické postižení, smyslové postižení, PAS, autismus, ADHD

Personální obsazení třídy:

Ve třídě pracují souběžně 3 pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací.

Organizace vzdělávání:

Třídní vzdělávací program 3. třídy je nastaven s ohledem na možnosti a potřeby dětí. Je rozpracován do 4 tematických celků. Cílem je podporovat
a rozvíjet komunikační schopnosti u dětí, respektovat určitá specifika řečového projevu, překonávat komunikační obtíže prostřednictvím obrázků, předmětů, symbolů, PC programů, komunikátorů aj. Dále u dětí usilovat o dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti  a rozvíjení prosociálních vztahů.

Nabídka vzdělávacích aktivit:

Dětem denně připravujeme vzdělávací činnosti, upřednostňujeme učení na základě prožitku a vlastních zkušeností. Během týdne jsou realizovány tyto vzdělávací aktivity:

 • Skupinová speciálně pedagogická péče (skupinová logopedie – oromotorická cviční, logopedické říkanky),
 • Komunitní kruh (vítání, povídání, sdílení zážitků),
 • Pohybové aktivity (prováděné v prostředí třídy i venku),
 • Hudební výchova (písničky, hra na tělo, rytmizování),
 • Tematicky zaměřené zaměstnání (polytechnická výchova se zaměřením na rozvoj manipulačních a rozumových dovedností, percepčních schopností – pozornost, paměť, porozumění, výtvarné činnosti, grafomotoriku, námětové hry),
 • Doplňkové a další činnosti včetně pedagogických terapií.

Zaměření:

Komplexní péče klade důraz na komunikaci, sociální kontakt a samostatnost dětí, schopnost orientace, sebeobslužných dovedností, přípravu dětí k nástupu školní docházky.

Využívané metody práce:

 • strukturované učení,
 • prosociální výchova,
 • situační a prožitkové učení,
 • kooperativní učení,
 • pedagogika Montessori,
 • pedagogické terapie (arteterapie, muzikoterapie, bazální stimulace aj.).