Domů » Určeno rodičům » Spolupráce školy a rodičů

Spolupráce školy a rodičů

„Úsměv trvá chvilku, ale někdy
se na něj vzpomíná celý život.“

autor neznámý

Třídní kniha

Rodiče jsou pro školu základními partnery. Spolupráce obou je při cestě za vytyčenými cíli nezbytná a nezastupitelná. Při náročné péči o dítě se specifickými potřebami se snažíme být pro rodiče také oporou. Vzájemná spolupráce neprobíhá tedy jen na úrovni pedagog ↔ dítě, ale neméně intenzívní je i v úrovni pedagog rodič.

Při pravidelných konzultacích k individuálnímu vzdělávacímu plánu dítěte (tvorbě plánu či jeho zhodnocení) předává pedagog rodičům důležité informace a poznatky o vzdělávání dítěte, seznamuje je s uplatňovanými speciálně pedagogickými přístupy. Pedagogové tak aktivně pomáhají rodinám v přenášení naučených dovedností do domácího prostředí, radí jim v aktuálních situacích a obě strany se společně snaží dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti dítěte.

Akce MŠ Klubíčko Tlumačov

I v dnešní uspěchané době, při často velkém pracovním vytížení rodičů, se nám spolupráce s rodinou daří. Vnitřní život školy přibližujeme rodičům při různých příležitostech. Pro rodiče s dětmi připravujeme různé akce (tematické tvořivé dílny, výstavy prací dětí, vystoupení dětí), schůzky rodičů s pedagogy jednotlivých tříd (ukázky způsobů práce, pomůcek a jejich používání, výrobků a prací dětí, videa z prostředí třídy) a další. Rodiče pozvánky do školy rádi přijímají, všech akcí se v hojném počtu účastní, jsou aktivní v navazování kontaktů vůči škole a všem kdo v ní pracují i mezi sebou navzájem. Spolu se svými dětmi přicházejí za ostatními, aby sdíleli nové zážitky a získávali další nové zkušenosti.

Odborná literatura

Škola provádí také poradenskou a osvětovou činnost pro rodiče, zapůjčuje jim odbornou literaturu a odborné časopisy. Mnoho nových informací a důležitých poznatků týkajících se výchovy, vzdělávání, speciálních přístupů a potřeb dětí, mohou rodiče načerpat v bohatě zastoupené knihovně odborné literatury, neustále doplňované o nové tituly.