Domů » O nás » Třídy » Druhá třída – děti s poruchou komunikace

Druhá třída – děti s poruchou komunikace

Třída Sovičky - děti s poruchou komunikace

Sovičky

Max. počet dětí: 14

Charakteristika zařazených dětí:

 • Ve třídě jsou zařazeny děti ve věkovém rozmezí 3 – 7 let s  poruchou komunikace (základní či symptomatickou) v kombinaci s dalším postižením: autismus, poruchy chování, ADHD, psychomotorická retardace, somatické postižení aj.). Intelektová úroveň dětí se pohybuje v rozmezí od nadprůměru až po pásmo hraniční, popř. i LMR.

Personální obsazení třídy:

Ve třídě pracují souběžně 3 pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací.

Organizace vzdělávání:

Cílem třídního vzdělávacího programu (TPV) je postupné zvyšování úrovní jednotlivých vzdělanostních kompetencí tak, jak jsou toho jednotlivé děti schopny s ohledem na své schopnosti a možnosti. TVP je zaměřen zejména na praktické využití zkušeností, se kterými se děti v MŠ denně setkávají. TVP se skládá ze 4 tématických celků, které jsou dále rozděleny na integrační bloky. Vždy zahrnují oblast přírodního živlu, ročního období, profese a pohádky.

Nabídka vzdělávacích aktivit:

Dětem jsou denně připravovány vzdělávací činnosti, při kterých upřednostňujeme učení na základě prožitku a vlastních zkušeností. V rámci celého týdne jsou realizovány tyto vzdělávací aktivity:

 • Komunitní kruh,
 • Skupinová logopedie,
 • Hudební výchova,
 • Pohybové aktivity (vevnitř i venku),
 • Tematicky zaměřené zaměstnání (zahrnuje činnosti polytechnické výchovy se zaměřením na rozvoj manipulačních dovedností, kreativity, rozumových dovedností, percepčních schopností – pozornost, paměť, porozumění, dále výtvarné činnosti, grafomotoriku, námětové hry),
 • Individuální práce s dětmi.

Zaměření:

Naším cílem je intenzivně podporovat a rozvíjet schopnost komunikace (slovem, gestem i prostřednictvím moderních technologií – tablety, vzdělávací PC programy), posilovat přirozené sebevědomí dítěte, zdravý přístup k životu a životnímu prostředí, směřovat k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti.

Využívané metody práce:

 • strukturované učení,
 • prožitkové učení,
 • kooperativní učení hrou,
 • učení prostřednictvím řízených činností,
 • situační učení,
 • učení k prosociálnímu chování,
 • aktivní účast dítěte na činnosti,
 • bazální stimulace,
 • expresivní terapie (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie).