Domů » Vzdělávání v MŠ » Koncepce vzdělávání » Vzdělávání a speciální péče

Vzdělávání a speciální péče

„Úsměv trvá chvilku, ale někdy
se na něj vzpomíná celý život.“

autor neznámý

Podstatou vzdělávací koncepce školy je speciální vzdělávání. Dětem je poskytována podpora při vzdělávání s ohledem na rozsah jejich speciálních vzdělávacích potřeb, včetně podpůrných opatření ve formě materiální a personální. Rozsah vzdělávání, náročnost a intenzita pedagogického působení je pro jednotlivé děti stanovována tak, jak to odpovídá jejich individuálním potřebám, schopnostem a možnostem. Pedagogové školy poskytují všem dětem speciálně pedagogickou péči v komplexním rozsahu. K tomu jsou vybaveni příslušnou odborností v oborech psychopedie, logopedie, somatopedie, surdopedie, etopedie, v případě potřeby jsou schopni obsáhnout péči další.

Vzdělávání dětí je prováděno na základě individuálních vzdělávacích plánů (IVP), které jsou pro jednotlivé děti stanovovány a vyhodnocovány 2x ročně. Při tvorbě IVP vychází pedagogové z požadavků, stanovených ŠPZ v Doporučení ke vzdělávání dítěte, vlastních diagnostických zjištění a dostupných znalostí rodinného prostředí dítěte.

Speciálně pedagogická péče je začleněna v denním rozvrhu každé třídy a každého dítěte. Individuální speciálně pedagogickou práci s dětmi provádí učitelky v individuálních pracovnách, postupují při tom podle individuálních vzdělávacích plánů. Učitelky denně provádí také speciálně pedagogickou práci ve třídách v rámci řízených činností, kdy pracují s dětmi ve skupinách. Speciálně pedagogická péče je nedílnou součástí celodenního programu ve třídách a je prolnuta ve všech činnostech prováděných s dětmi v průběhu dne.