Domů » Vzdělávání v MŠ » Koncepce vzdělávání » Koncepce vzdělávací práce

Koncepce vzdělávací práce

„Ať už má člověk postižení jakéhokoliv druhu,
vždy se najde mnoho možností, jak mu pomoci.“

autor neznámý

Mateřská škola Klubíčko poskytuje komfortní alternativu předškolního vzdělávání pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami různého charakteru. Je schopna vzdělávat děti v celé šíři intelektového pásma, tj. od úrovně nadprůměru až po těžší formy mentálního postižení. Ve vzdělávání je maximálně upřednostňován koncept individuálního přístupu ke každému jednotlivému dítěti s respektováním zvláštností jeho osobnosti, potřeb a omezení.

Mateřská škola Klubíčko je školou krajského typu.

Hlavní cíle výchovně vzdělávací práce školy:

cíle dlouhodobé

  • usilovat o všestranný rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte, podporovat tělesné a duševní zdraví a připravit děti co nejlépe na vzdělávání v základní škole
  • usilovat o dosažení co největší míry soběstačnosti dětí, snažit se o snižování závislosti na pečujících osobách, zaměřit se na integraci do běžného života
  • vést děti k prosociálnímu chování, vzájemné ohleduplnosti a pomoci, pěstovat v nich odpovídající volní vlastnosti, učit pěkným vzájemným vztahům
  • sledovat aktuální trendy v oblasti speciální pedagogiky, zavádět nové vzdělávací metody a postupy, průběžně inovovat prostředí tříd a pracoven

aktuální cíle krátkodobé

  • prohlubovat kvalitu speciálně pedagogické péče, vycházet vždy z aktuální míry porozumění a v tomto smyslu klást na děti odpovídající nároky
  • ve všech třídách při činnostech dělit děti na skupiny, věnovat pozornost jejich plnému zapojení, činnosti plánovat s ohledem na věk a mentální úroveň jednotlivých dětí
  • rozvíjet komunikační schopnosti dětí, respektovat specifika jejich řečového projevu, společným úsilím překonávat komunikační obtíže, rozvíjet myšlení dětí, umožnit jim vyjádřit svůj pocit, přání, reakci na podněty
  • podporovat přiměřené sociální chování dětí, vytvářet vhodné situace pro pozitivní citové prožívání dětí, rozvíjet harmonicky celou osobnost dítěte
  • aktivně využívat nové PC technologie a technické výukové prostředky, zejména ke zvýšení komunikačních kompetencí u dětí
  • prohloubit a zvýšit kvalitu evaluační práce u všech pedagogických pracovníků, využívat odpovídající evaluační metody, trvale sledovat efektivnost pedagogického a speciálně pedagogického působení na děti.

Vytyčené cíle jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu školy, stanoveném vždy na období 3 let. ŠVP je pak v jednotlivých školních letech rozpracováván na podmínky tříd a stejně tak poté vyhodnocován.

Výchovně vzdělávací práce dle školního vzdělávacího programu je ve třídách prováděna prostřednictvím integrovaných bloků, dále pak ve formě speciálně pedagogické péče individuální, skupinové a v doplňkových vzdělávacích programech, jichž se účastní děti podle toho, jak potřebují.