Domů » Vzdělávání v MŠ » Materiální zabezpečení

Materiální zabezpečení

Prostorové uspořádání budovy školy a její vybavení

Prostorové uspořádání budovy je dobře uzpůsobeno potřebám provozu mateřské školy. Prostor přízemí je vyčleněn pro potřeby školy, v suterénu a na půdě se nachází provozní zázemí (kotelna, sklady, prádelna). Směrem na jih jsou situovány všechny tři třídy a dvě pracovny pro individuální práci s dětmi, na sever pak další pracovna (pro logopedii), sociální zařízení, šatna dětí, výdejna jídel, kancelář.
K individuální speciálně pedagogické práci dětmi má škola 4 pracovny: z toho dvě jsou určeny pro logopedii, jedna pro děti 1. třídy a speciální místnost k terapiím Snoezelen.
Všechny prostory jsou vybaveny vhodným nábytkem a potřebným zařízením „na míru“. Pro jednotlivé činnosti (práci, hru, jídlo, společný odpočinek, individuální odpočinek…) jsou ve třídách vytvořeny zóny, vybavené odpovídajícím a potřebným zařízením, hračkami a pomůckami. Ve všech třídách a pracovnách je dostatek speciálních pomůcek a hraček pro děti s různým postižením. Podle potřeb a zájmů dětí se věci mezi třídami přesunují a zapůjčují, další pomůcky a hračky jsou pořizovány dle potřeby. Hračky a pomůcky k volnému výběru jsou uloženy v otevřených policích, skříňkách a zásuvkách, děti k nim mají volný přístup a mohou si je podle libosti samy vybírat. Vyhovují hygienickým normám, z estetického hlediska jsou vzhledné, splňují podmínky zdravotně nezávadnosti a bezpečnosti.
Pedagogové pečují trvale o výzdobu prostor školy výtvarnými pracemi dětí, které vystavují ve třídách, šatně, na chodbě i ve vstupním prostoru budovy. Výtvarná díla umísťují tak, aby byla přístupná k prohlédnutí dětem i rodičům.
Materiální zabezpečení pro práci pedagogů je víc, než dostatečné. Všichni pedagogové mají ve škole vhodné prostorové, materiální i technické podmínky ke zpracování úkolů, využívají PC s internetem, speciální PC programy, moderní záznamové a datové technologie, ke studiu mohou využívat odbornou literaturu ze školní knihovny.Fotky pomůcek a vybavení najdete na webovém albu.

Prostředí pro pobyt dětí venku a na školní zahradě

K venkovnímu pobytu dětí slouží především školní zahrada, ale také dřevěná terasa, přístupná z 1. třídy. Další možností jsou vycházky do okolí.
Zahrada je rozčleněna zelení a chodníčky na jednotlivá pracoviště, která jsou plně vybavena k účelům svého užívání. Prostor dlážděného dvorku s tabulemi, počítadlem a dalším zařízením lze využít k pohybovým činnostem, hrám, k umístění bazénů pro letní koupání, k rozložení stolečků se židličkami pro pracovní a výchovně vzdělávací činnosti, jídlo (včetně možnosti hygieny v umývadle s teplou vodou) apod.
Vnitřní prostor altánu s houpací sítí a lavičkami je určen pro klidné činnosti, povídání a odpočinek, z vnější jeho strany jsou rozmístěny lavičky se stolečky k práci. Dále mají děti k dispozici dvě pískoviště, záhony pro pěstitelské práce, bylinkovou zahrádku, zahradní domečky, plochu hřiště pro pohybové hry, speciální sestavu pro rozvoj pohybových schopností aj. Po celé zahradě, na všech místech, kde děti pobývají, jsou rozmístěny dětské lavičky. Prostory (domečky, přístřešek na dvorečku) k ukládání hraček, pomůcek, sportovních potřeb, náčiní, dopravních prostředků a dalšího vybavení pro činnosti dětí na zahradě jsou řešeny tak, aby všechny potřebné věci byly vždy dosažitelné a lehce přístupné.
Údržbě školní zahrady věnujeme hodně péče a zeleň se snažíme v růstu co nejvíce podporovat. Zeleň má plnit důležité funkce: poskytovat přirozený stín před horkým sluncem, oddělovat a vymezovat prostory jednotlivých pracovišť, vytvářet větrnou clonu a dotvářet estetický vzhled celého objektu školy. Celková výsadba školní zahrady byla provedena v roce 2006, stromy ještě nejsou dostatečně vzrostlé. Tam, kde zatím chybí přirozený stín, nahrazujeme jej slunečníky, které se rozmísťují všude po zahradě podle potřeby.
Celá budova i zahrada školy jsou udržovány v pečlivé čistotě a pořádku. Pořádek a řád je samozřejmou součástí stylu práce všech zaměstnanců mateřské školy. Vytváří předpoklady pro klidnou a soustředěnou práci a souhru celého pracovního kolektivu.Fotky školní zahrady najdete na webovém albu.