Určeno rodičům

,,Úsměv trvá chvilku, ale někdy
se na něj vzpomíná celý život.“

autor neznámý

Rodiče jsou pro školu základními partnery. Spolupráce obou je při cestě za vytyčenými cíli nezbytná a nezastupitelná. Při náročné péči o dítě se specifickými potřebami se snažíme být pro rodiče také oporou. Vzájemná spolupráce neprobíhá tedy jen na úrovni pedagog ↔ dítě, ale neméně intenzívní je i v úrovni pedagog rodič.
 

Vloží se foto ruky na rozepsaném IVP

 
Při pravidelných konzultacích k individuálnímu vzdělávacímu plánu dítěte (tvorbě plánu či jeho zhodnocení) předává pedagog rodičům důležité informace a poznatky o vzdělávání dítěte, seznamuje je s uplatňovanými speciálně pedagogickými přístupy. Pedagogové tak aktivně pomáhají rodinám v přenášení naučených dovedností do domácího prostředí, radí jim v aktuálních situacích a obě strany se společně snaží dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti dítěte.
 
I v dnešní uspěchané době, při často velkém pracovním vytížení rodičů, se nám spolupráce s rodiči daří. Vnitřní život školy přibližujeme rodičům při různých příležitostech. Pro rodiče s dětmi připravujeme různé akce (tematické tvořivé dílny, výstavy prací dětí, vystoupení dětí), schůzky rodičů s pedagogy jednotlivých tříd (ukázky způsobů práce, pomůcek a jejich používání, výrobků a prací dětí, videa z prostředí třídy) a další. Rodiče pozvánky do školy rádi přijímají, všech akcí se v hojném počtu účastní, jsou aktivní v navazování kontaktů vůči škole a všem kdo v ní pracují i mezi sebou navzájem. Spolu se svými dětmi přicházejí za ostatními, aby sdíleli nové zážitky a získávali další nové zkušenosti.

akce MŠ Klubíčko Tlumačov - školka pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Škola provádí také poradenskou a osvětovou činnost pro rodiče, zapůjčuje jim odbornou literaturu a odborné časopisy. Mnoho nových informací a důležitých poznatků týkajících se výchovy, vzdělávání, speciálních přístupů a potřeb dětí, mohou rodiče načerpat v bohatě zastoupené knihovně odborné literatury, neustále doplňované o nové tituly.

 
knihovna odborné literatury MŠ Klubíčko Tlumačov