GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov, IČ 25571079 (dále jen „škola“), je soukromým předškolním zařízením pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje pro vedení dokumentace o dětech k účelům: zápis k předškolnímu vzdělávání, vedení školní matriky, zajištění předškolního vzdělávání a činností s tím spojených, a to v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje dětí jsou zpracovávány v rozsahu:
jméno a příjmení; datum narození; rodné číslo; místo trvalého pobytu; státní občanství; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Jako správce osobních údajů zpracovává škola dále osobní údaje pro vedení dokumentace o zaměstnancích k účelům evidence uchazečů o zaměstnání, provádění pracovněprávní a mzdové agendy a vedení účetnictví, v souladu se zákonným plněním povinností zaměstnavatele, stanovených zejména zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se na školu prostřednictvím emailu skolka.klubicko@gmail.com nebo pošty na adresu Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov. Těmito způsoby je možné uplatnit právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty údajů se mohou na školu obracet taktéž v případech údajů zpracovávaných školou na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů a odvolání tohoto souhlasu.

Jmenovaným pověřencem školy pro ochranu osobních údajů je Ing. Jiří Stodůlka, tel. č. 604 912 385, email: stodulkaj@gmail.com. Osobní jednání je možné pouze po předchozí domluvě.